PLAN DZIAŁANIA I REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ RADY RODZICÓW ZESPOŁU SZKÓŁ

W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

na rok szkolny 2016/2017

1. Pomoc Samorządom klasowym w zakresie wspomagania nauczania, organizacji wycieczek krajoznawczych i edukacyjnych.

2. Dofinansowanie zakupu książek dla osób najbardziej potrzebujących.

3. Zorganizowanie uroczystości i okolicznościowych upominków (kwiatów) z okazji Dnia Edukacji Narodowej.

4. Udział w organizacji uroczystości pasowania na „Pierwszaka”.

5. Włączenie się i aktywne uczestnictwo w procesie organizacyjnym pracy Szkoły.

6. Wspomaganie organizacyjne i finansowe pozalekcyjnych kół zainteresowań, działających  w Szkole.

7. Utrzymywanie stałego i bezpośredniego kontaktu z Rodzicami i Gronem Pedagogicznym.

8. Przekazywanie nauczycielom, dyrekcji szkoły opinii i wniosków rodziców  i uczniów we wszystkich istotnych sprawach szkoły, celem osiągnięcia jak najlepszych wyników w nauce.

9. Współpraca Rady Rodziców ze szkołą w doskonaleniu organizacji nauczania oraz pracy wychowawczej.

10. Organizowanie okresowych zebrań Prezydium Rady Rodziców, celem koordynacji podjętych działań oraz przedstawienia tej realizacji Komisji Rewizyjnej.

11. Organizowanie okresowych spotkań z przedstawicielami Trójek Klasowych, celem skoordynowania  działań, przedstawienia dotychczasowych osiągnięć oraz wysłuchania bieżących zgłoszeń problemów ze strony Rodziców.

12. Współpraca z informatykiem obsługującym Szkołę w zakresie informowania i propagowania działań Rady Rodziców na stronach internetowych.

13. Wspomaganie organizacji młodzieżowych, działających w Szkole.

14. Współpraca z Dyrekcją Szkoły oraz Gronem Pedagogicznym w zakresie opiniowania zachowań uczniów, wskazywania potrzeb i możliwości uczniów i rodziców.

15. Wspomaganie samorządów klasowych przy organizacji indywidualnych zabaw związanych okresem świątecznym.

16. Dofinansowanie realizacji celów edukacyjnych (wyjazdy na olimpiady, turnieje, konkursy).

17. Pomoc przy organizacji wycieczek klasowych, zaplanowanych na koniec roku szkolnego.

18. Pomoc przy zakupie nagród na organizowane w szkole integracyjne zawody sportowe dla dzieci.

19. Zakup upominków dla uczniów szkoły związanych z Dniem Dziecka.

20. Zakup upominków dla uczniów szkoły kończących edukację w Szkole Podstawowej oraz uczniów kończących edukację w Gimnazjum.

21. Zakup książek na nagrody związane z zakończeniem roku szkolnego 2016/2017 dla wyróżniających się uczniów Szkoły w nauce, frekwencji, czytelnictwie, sporcie itp.

       SEKRETARZ                                                                                 PRZEWODNICZĄCY

     RADY RODZICÓW                                                                         RADY RODZICÓW

    Celina Kubiak                                                                                       Anna Predko

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz