Załącznik do Uchwały Nr 2 /2017/2018

z dnia 24 lutego 2018 roku

    Rady Rodziców Szkoły Podstawowej

 im. gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej działającej od 16 lutego 2018 r.

    w sprawie  Regulaminu Rady Rodziców

 

Regulamin Rady Rodziców

Przy Szkole Podstawowej im. Gen. Nikodema Sulika w Lubyczy Królewskiej

 

Rozdział I

Postanowienia ogólne

§ 1

Niniejszy Regulamin Rady Rodziców uchwalono na podstawie art. 83 i art. 84 ustawy z 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r., poz. 59).

§ 2

Regulamin określa kompetencje, cele i zadania, wewnętrzną strukturę oraz tryb pracy Rady Rodziców.

   § 3

 1.W Szkole Podstawowej w Lubyczy Królewskiej działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół       rodziców uczniów.

2. Rada Rodziców, zwana dalej Radą   jest społecznym organem  systemu oświaty, podejmującym działania  wynikające z Prawa Oświatowego, Statutu Szkoły oraz z niniejszego Regulaminu. 

§ 4

 Rada wspiera  Dyrekcję, Radę Pedagogiczną, Samorząd Uczniowski, Szkolny Wolontariat, organ nadzorujący, organ prowadzący szkołę oraz inne organizacje i instytucje w realizacji zadań szkoły, wspólnie pracując na rzecz dobra uczniów.

      Rozdział II

Kompetencje Rady Rodziców

§ 5

 1. Wybrana w danym roku szkolnym Rada Rodziców uchwala swój regulamin, nawet jeśli przyjmuje regulamin Rady, która zakończyła swoją kadencję.

 2. Rada Rodziców jest organem autonomicznym w szkole, samodzielnie ustalającym zasady działania i swoje organy wewnętrzne.

 3. Ustalony przez Radę regulamin jej działalności nie wymaga uzgodnień z żadnym organem szkoły.

 4. Regulamin Rady Rodziców powinien być dokumentem znanym i dostępnym wszystkim rodzicom.

 5. Prezydium Rady reprezentujące ogół rodziców wobec dyrektora i innych organów szkoły, może przekazać egzemplarz regulaminu każdemu organowi szkoły.

 6. Egzemplarz regulaminu należy przekazać sekretarzowi szkoły w celu oznaczenia, zgodnie z obowiązującym w szkole jednolitym rzeczowym wykazie akt.

§ 6

 1. Rada Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną uchwala program wychowawczo-profilaktyczny szkoły.

 2. Jeżeli Rada Rodziców w terminie 30 dni od dnia rozpoczęcia roku szkolnego nie uzyska porozumienia z Radą Pedagogiczną w sprawie programu wychowawczo-profilaktycznego, program ustala dyrektor szkoły w uzgodnieniu z organem sprawującym nadzór pedagogiczny nad szkołą.

 3. Program wychowawczo-profilaktyczny ustalony przez dyrektora szkoły obowiązuje do czasu uchwalenia programu przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.

 4. Rada opiniuje:

a)      program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły,

b)      projekt planu finansowego składanego przez dyrektora szkoły,

c)      podjęcie działalności organizacji,

d)     pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię n piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia     o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Brak opinii Rady nie wstrzymuje postępowania,

e)      formy realizacji dodatkowych zajęć edukacyjnych,

f)       przedstawiony przez Radę Pedagogiczną szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, jednak zmiana  w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

Rozdział III

Cele i zadania Rady Rodziców

§ 7

Do zadań Rady Rodziców ponadto należy:

a)      występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły,

b)      delegowanie dwóch przedstawicieli do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na dyrektora szkoły,

c)      delegowanie swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy,

d)     organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

e)      współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły,

f)       pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

d)     współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

e)      udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu, w tym Szkolnemu Wolontariatowi oraz innym organizacjom młodzieżowym i społecznym działającym w szkole,

f)       organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

g)      podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą,

h)      występowanie do Rady Pedagogicznej o dokonanie zmian w szkolnym zestawie programów nauczania lub szkolnym zestawie podręczników, jednak zmiana w tych zestawach nie może nastąpić w trakcie roku szkolnego.

    Rozdział IV

Tryb przeprowadzania wyborów i struktura Rady Rodziców

 § 8

Kadencja Rady Rodziców trwa 1 rok. Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Prezydium Rady.

§ 9

 1. Członkowie Rady Rodziców są wybierani w tajnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Kandydatami na członków są rodzice wchodzący w skład Trójek Klasowych.

 2. W wyborach do rad oddziałowych jednego ucznia może reprezentować tylko jeden rodzic.

 3. Komisję Skrutacyjną, odpowiedzialną za sporządzenie protokołu i przeliczenie głosów stanowi              3 rodziców nie będących kandydatami do Rady Rodziców.

 4. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

 5. Komisja Skrutacyjna powołana przez Rodziców, sporządzając protokół zbiorczy, przedstawia Dyrektorowi Szkoły skład Rady.

 6. Nowo wybrani oddziałowi przedstawiciele mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

 7. W przypadku niewystarczającej liczby rodziców potrzebnej do przeprowadzenia głosowania, rodzice danego oddziału klasowego są zobowiązani do ponownego zebrania się i przeprowadzenia wyborów w terminie 7 dni.

§ 10

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w danym roku szkolnym odbywa się w ciągu 7 dni od daty wyborów. Na posiedzeniu tym Rada Rodziców uchwala Regulamin i Plan Działania na bieżący rok szkolny.

 2. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rada wybiera Prezydium Rady  i Komisję Rewizyjną. W skład Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik             i sekretarz. Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

§ 11

Wyboru Zarządu dokonuje się w drodze głosowania. Głosowanie jest jawne lub tajne, obowiązuje zasada zwykłej większości głosów.

§ 12

W przypadku rezygnacji członka Zarządu zwoływane jest posiedzenie Rady Rodziców                                 i przeprowadzane są wybory uzupełniające wg przyjętych zasad.

Rozdział V

Zasady działania Rady Rodziców

§ 13

Dokumentacja Rady Rodziców jest przechowywana w szkole.

§ 14

Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

-          koordynacja prac całego Zarządu, zwoływanie i prowadzenie zebrań, kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą,

-          przekazywanie opinii Rady Rodziców wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,

-          reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 15

Do zadań zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców należy:

-          wykonywanie zadań powierzonych przez przewodniczącego,

-          zastępowanie przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

§ 16

Do zadań skarbnika należy prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców.

§ 17

Do zadań sekretarza należy:

-          zapewnienie właściwej organizacji pracy Rady Rodziców,

-          protokołowanie zebrań.

§ 18

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

-          czuwanie nad zgodnością działalności Rady Rodziców z przepisami prawa,

-          dokonywanie dwa razy w roku kontroli działalności Rady Rodziców w zakresie finansowo – gospodarczym i zgodności podejmowanych uchwał z obowiązującym Regulaminem,

-          składanie rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli wraz z wnioskami.

§ 19

 1. Pierwsze zebranie Rady Rodziców zwołuje dyrektor szkoły w terminie do 30 września danego roku szkolnego.

 2. Pierwsze zebranie Rady Rodziców otwiera dyrektor szkoły i przewodniczy mu do czasu wybrania Przewodniczącego Rady Rodziców.

 3. Kolejne zebrania Rady zwołuje Przewodniczący Rady Rodziców lub upoważniony przez niego członek Rady, z własnej inicjatywy oraz na wniosek 1/3 rad klas lub dyrektora szkoły.

 4. Zebrania Rady przygotowuje i prowadzi Przewodniczący Rady lub upoważniony przez niego członek Rady Rodziców.

 5. O terminie, miejscu i proponowanym porządku zebrania zawiadamia się członków Rady oraz dyrektora, w sposób zwyczajowo przyjęty szkole, na 14 dni przed planowanym terminem zebrania, a w przypadku zebrania nadzwyczajnego na 3 dni przed terminem.

 6. W zebraniach Rady, z głosem doradczym, może brać udział dyrektor szkoły, na zaproszenie Rady Rodziców.

 7. Przewodniczący Rady Rodziców może, za zgodą lub na wniosek członków Rady, zapraszać inne osoby do udziału w zebraniach.

§ 20

 1. Rada może podejmować uchwały we wszystkich sprawach w zakresie swojej działalności.

 2. Uchwały Rady są podejmowane zwykłą większością głosów osób uczestniczących w zebraniu.

 3. Uchwała o rozwiązaniu Rady Rodziców podejmowana jest bezwzględną większością głosów.

 4. Uchwały Rady Rodziców są podejmowane w głosowaniu jawnym.

 5. Uchwały Rady mogą być podejmowane w głosowaniu tajnym, po przyjęciu w głosowaniu jawnym formalnego wniosku w sprawie tajności głosowania.

§ 21

1. Zebrania Rady Rodziców są protokołowane.

2. Protokół zebrania Rady powinien zawierać:

a)      datę i miejsce zebrania,

b)      listę osób obecnych podczas zebrania,

c)      zatwierdzony porządek obrad,

d)     stwierdzenie przyjęcia protokołu z poprzedniego zebrania,

e)      przebieg obrad, 

f)       streszczenie wystąpień oraz wnioski,

g)      treść podjętych uchwał lub uchwały w formie załączników,

h)      podpisy przewodniczącego i protokolanta.

Rozdział VII

Zasady gromadzenia i wydatkowania funduszy

§ 22

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

-          z dobrowolnych składek rodziców,

-          z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady Rodziców,

-          z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców na rzecz środowiska lokalnego,

-          z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia.

§ 23

Propozycja składki rocznej na rzecz Rady Rodziców ustalana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

§ 24

Składka wpłacana jest dobrowolnie z przeznaczeniem na potrzeby młodzieży.

§ 25

 1. Podziału funduszy Rady Rodziców dokonuje się zgodnie z Planem Działania i podjętymi uchwałami Rady Rodziców.

 2. Zarząd Rady Rodziców po zakończeniu roku szkolnego najpóźniej do 30 września jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z wydatkowania funduszy Rady Rodziców na zebraniu plenarnym.

§ 26

Nadzór i kontrolę nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie Rodziców.

 

         SEKRETARZ                                                                                    PRZEWODNICZĄCA

     RADY RODZICÓW                                                                                 RADY RODZICÓW

      Sylwia Woś                                                                                              Katarzyna  Gucz                                    

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz