Regulamin Rady Rodziców

Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej

Niniejszy regulamin działalności Rady Rodziców zostaje ustalony na podstawie art. 53 ust. 4 ustawy z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty (Dz. U. z 2015 r. poz. 2156 z późn. zm.) oraz Statutu Zespołu Szkół w Lubyczy Królewskiej.

§ 1

 1. W Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej działa Rada Rodziców, która reprezentuje ogół rodziców uczniów.

 2. Rada Rodziców jest samorządnym przedstawicielem Rodziców współdziałającym z Dyrektorem Szkoły, Radą Pedagogiczną, Samorządem Uczniowskim, organami nadzorującymi szkołę oraz organizacjami i instytucjami w realizacji zadań szkoły, działającym na podstawie Ustawy  o systemie oświaty, statutu i niniejszego Regulaminu.

§ 2

Do zadań Rady Rodziców należy:

a)      Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności rodziców na rzecz wspomagania realizacji celów i zadań szkoły,

b)      Współudział w bieżącym i perspektywicznym programowaniu prac szkoły,

c)      Pomoc w doskonaleniu organizacji i warunków pracy szkoły,

d)     Współudział w realizacji programów nauczania i wychowania oraz zadań opiekuńczych szkoły,    w tym uchwalanie w porozumieniu z radą pedagogiczną:

-          programu wychowawczego szkoły, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym skierowane do uczniów, realizowanego przez nauczycieli,

-          programu profilaktyki dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmującego wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym skierowane do uczniów, nauczycieli i rodziców.

d)     Opiniowanie programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia lub wychowania szkoły lub placówki.

e)      Współpraca ze środowiskiem lokalnym i zakładami pracy,

f)       Udzielanie pomocy Samorządowi Uczniowskiemu oraz organizacjom młodzieżowym  i społecznym działającym w szkole,

g)      Organizowanie działalności mającej na celu podnoszenie kultury pedagogicznej w rodzinie, szkole i środowisku lokalnym,

h)      Uczestniczenie w planowaniu wydatków szkoły,

i)        Podejmowanie działań na rzecz pozyskiwania dodatkowych środków finansowych dla szkoły, zwłaszcza na działalność opiekuńczo – wychowawczą,

j)        Występowanie do Rady Pedagogicznej i Dyrektora szkoły z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły.

§ 3

Kadencja rady Rodziców trwa 1 rok. Rada obraduje na posiedzeniach zwołanych przez Prezydium Rady.

§ 4

 1. Członkowie Rady Rodziców są wybierani w tajnych, bądź jawnych wyborach na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym. Kandydatami na członów są rodzice wchodzący              w skład Trójek klasowych.

 2. Komisję Skrutacyjną, odpowiedzialną za sporządzenie protokołu i przeliczenie głosów stanowi 3 rodziców nie będących kandydatami do Rady Rodziców.

 3. Wybrany zostaje ten kandydat, który uzyskał największą liczbę głosów uczestników prawomocnego zebrania wyborczego.

 4. Komisja Skrutacyjna powołana przez Rodziców, sporządzając protokół zbiorczy, przedstawia Dyrektorowi Szkoły skład Rady.

 5. Nowo wybrani oddziałowi przedstawiciele mają obowiązek ukonstytuowania się na pierwszym swoim posiedzeniu.

§ 5

 1. Pierwsze posiedzenie Rady Rodziców w danym roku szkolnym odbywa się w ciągu 7 dni od daty wyborów. Na posiedzeniu tym Rada Rodziców uchwala Program działania na bieżący rok szkolny.

 2. Na pierwszym posiedzeniu danej kadencji Rada wybiera Prezydium Rady  i Komisję Rewizyjną. W Prezydium Rady wchodzą: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.

Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób.

§ 6

Wyboru Zarządu dokonuje się w drodze głosowania. Głosowanie jest jawne, obowiązuje zasada zwykłej większości głosów.

§ 7

W przypadku rezygnacji członka Zarządu zwoływanie jest posiedzenie Rady Rodziców  i przeprowadzane są wybory uzupełniające wg przyjętych zasad.

§ 8

Do zadań przewodniczącego Rady Rodziców należy:

-          koordynacja prac całego Zarządu, zwoływanie i prowadzenie zebrań, kierowanie działalnością finansowo – gospodarczą,

-          przekazywanie opinii Rady Rodziców wobec Dyrektora Szkoły i Rady Pedagogicznej,

-          reprezentowanie Rady Rodziców na zewnątrz.

§ 9

Do zadań zastępcy przewodniczącego Rady Rodziców należy:

-          wykonywanie zadań powierzonych przez przewodniczącego,

-          zastępowanie przewodniczącego w czasie jego nieobecności.

§ 10

Do zadań skarbnika należy prowadzenie całokształtu działalności finansowo – gospodarczej Rady Rodziców.

§ 11

Do zadań sekretarza należy:

-          zapewnienie właściwej organizacji prac Rady Rodziców,

-          protokołowanie zebrań.

§ 12

Do zadań Komisji Rewizyjnej należy:

-          czuwanie nad zgodnością działalności Rady Rodziców z przepisami prawa,

-          dokonywanie dwa razy w roku kontroli działalności Rady Rodziców w zakresie finansowo – gospodarczym i zgodności podejmowanych uchwał z obowiązującym Regulaminem,

-          składanie rocznych sprawozdań z przeprowadzanych kontroli wraz z wnioskami.

§ 13

 1. Rada Rodziców wyraża swoje stanowisko w formie uchwał zapisywanych w protokołach.

 2. Uchwały zapadają zwykłą większością głosów na posiedzeniach Rady Rodziców.

 3.  W przypadku jeśli uchwała jest sprzeczna z prawem lub interesem szkoły, Dyrektor może wstrzymać jej wykonanie i w czasie 14 dni doprowadzić do jej zmiany zgodnie z przepisami prawa.

§ 14

Rada Rodziców gromadzi fundusze na wspieranie statutowej działalności szkoły z następujących źródeł:

-          z dobrowolnych składek rodziców,

-          z wpłat osób fizycznych, organizacji, instytucji i fundacji, do których zwróci się Zarząd Rady Rodziców,

-          z dochodowych imprez organizowanych przez Radę Rodziców dla rodziców i mieszkańców środowiska szkoły,

-          z działalności gospodarczej w przypadku jej podjęcia.

§ 15

 Propozycja składki rocznej na rzecz Rady Rodziców ustalana jest na pierwszym posiedzeniu Rady Rodziców w danym roku szkolnym.

§ 16

Składka wpłacana jest dobrowolnie z przeznaczeniem na potrzeby młodzieży.

§ 17

 1. Podziału funduszy Rady Rodziców dokonuje się zgodnie z uchwałami Rady Rodziców.

 2. Zarząd Rady Rodziców po zakończeniu roku szkolnego najpóźniej do 30 września jest zobowiązany do przedstawienia sprawozdania z wydatkowania funduszy rady Rodziców na zebraniu plenarnym.

 3. Z funduszy Rady Rodziców ¼  zebranych składek z danej klasy przeznaczana jest na jej potrzeby.

§ 18

Działalność Rady Rodziców kontroluje Komisja Rewizyjna.

§ 19

Nadzór i kontrole nad działalnością Rady Rodziców sprawuje ogólne zebranie Rodziców.

           SEKRETARZ                                                                                    PRZEWODNICZĄCA

     RADY RODZICÓW                                                                                RADY RODZICÓW

         Celina Kubiak                                                                                        Anna Predko

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz