REGULAMIN

SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM. GEN. NIKODEMA SULIKA W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

 

Na podstawie Ustawy o systemie oświaty z 7 września 1991 r. z późniejszymi zmianami art. 55 oraz Ustawy Karta Nauczyciela z 26 stycznia 1982 r. z późniejszymi zmianami (jednolity tekst Dz. U 1977 r. nr 56, poz. 357) art. 6 a, ust. 5 oraz Statutu Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej (Rozdział Vust. 3) wprowadza się niniejszy regulamin uchwalony przez ogół uczniów w dniu 30 października 2009r. z późn.zm.

 

ROZDZIAŁ I

 1. Samorząd Uczniowski jest organizacją uczniowską działającą na terenie szkoły.
 2. Działalność Samorządu Uczniowskiego jest zagwarantowana w Statucie Szkoły.
 3. Podstawowym celem powołania Samorządu Uczniowskiego jest rozwijanie zainteresowań i zdolności organizatorskich uczniów.
 4. Do podstawowych zadań Samorządu Uczniowskiego należy:

a)      planowanie i organizowanie pracy samorządowej;

b)      uczestnictwo w kulturalnym, sportowym i artystycznym życiu szkoły;

c)      promowanie i upowszechnianie działalności kół zainteresowań i organizacji artystycznych;

d)     uczestniczenie w rozwiązywaniu i łagodzeniu konfliktów w relacji nauczyciel-uczeń;

e)      roczne analizowanie stanu samorządności;

f)       reprezentowanie ogółu uczniów przed Radą Pedagogiczną i Radą Rodziców;

g)      opiniowanie programu wychowawczego i programu profilaktyki oraz WSO.

 

ROZDZIAŁ II

TRYB POWOŁYWANIA

PRZEWODNICZĄCEGO I SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 1. Wybory organów Samorządu Uczniowskiego odbywają się raz w roku. Termin wyborów, w porozumieniu z Dyrekcją Szkoły, ustala się na czerwiec lub wrzesień.
 2. Wyborów władz SU w głosowaniu tajnym dokonują przedstawiciele klas:

a)      IV - VIII szkoły podstawowej

b)      I-III gimnazjum.

 1. W przypadku braku kandydatów do SU głosujący zgłaszają własne propozycje.
 2. Spośród kandydatów powołuje się:

a)      przewodniczącego SU,

b)      z-cę przewodniczącego,

c)      skarbnika,

d)     sekretarza,

e)      jednego członka zarządu,

f)       przewodniczących sekcji (gospodarczo-porządkowej, redakcyjnej, fotograficznej, imprez, sportowej, promocyjnej),

g)      komisję rewizyjną,

 1. O zwycięstwie decyduje bezwzględna ilość głosów.
 2. Przewodniczący, z-ca przewodniczącego, skarbnik, sekretarz i członek zarządu tworzą Zarząd Samorządu Uczniowskiego.
 3. Zarząd opracowuje regulamin SU i plan pracy.
 4. Zebrania Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 5. Przewodniczący sekcji ma prawo wyboru członków sekcji spośród kandydatów.
 6. Za działalność sekcji odpowiedzialność ponosi jej przewodniczący.

 

ROZDZIAŁ III

TRYB POWOŁYWANIA

OPIEKUNA SAMORZĄDU SZKOLNEGO

 

 1. Samorząd Uczniowski w porozumieniu z dyrektorem szkoły wybiera opiekuna SU.
 2. Kadencja opiekuna SU trwa 1 rok szkolny, tyle ile kadencja Zarządu SU.

 

ROZDZIAŁ IV

OBOWIĄZKI PRZEWODNICZĄCEGO SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Przewodniczący Samorządu Uczniowskiego:

a)      odpowiada za pracę Samorządu,

b)      zwołuje zebrania SU,

c)      rozlicza z działalności każdą sekcję,

d)     reprezentuje szkołę na zebraniach samorządowych, sejmikach SU oraz uroczystościach szkolnych,

e)      proponuje z ramienia SU kandydatów do nagród i wyróżnień.

 1. Jeżeli zachodzi konieczność funkcję przewodniczącego pełni jego zastępca.
 2. Przewodniczący SU może być odwołany z funkcji w przypadku zgłoszeń wniosku o wotum nieufności przez co najmniej siedmiu członków SU, przy głosowaniu wniosku bezwzględną większością głosów.
 3. W powyższym przypadku z-ca przewodniczącego powołuje nowego przewodniczącego SU po przeprowadzeniu wyborów uzupełniających.

 

ROZDZIAŁ V

PRAWA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Samorząd Uczniowski ma prawo przedstawiania wniosków i opinii dyrektorowi szkoły, Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców, wszystkim uczniom szkoły dotyczących praw ucznia, takich jak:

a)      prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego treścią i stawianymi wymogami,

b)      prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu,

c)      prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiającego zachowanie właściwych proporcji, między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania własnych zainteresowań,

d)     prawo do redagowania i wydawania gazetki szkolnej,

e)      prawo do organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej, zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi (w porozumieniu z dyrektorem szkoły),

f)       prawo wyboru nauczyciela pełniącego funkcję opiekuna SU,

g)      prawo do zapoznania się z istniejącym Statutem Szkoły,

h)      prawo do informowania o swoich programach, opiniach i problemach, korzystając ze szkolnych tablic informujących, przy zobowiązaniu się do przestrzegania zasad nienaruszalności, godności osobistej i dobrego imienia innych ludzi.

 1. Samorząd Uczniowski ma pod swoją opieką szkolne radio.

 

ROZDZIAŁ VI

 1. Samorząd zatwierdza:

a)      opiekuna SU,

b)      plan pracy SU,

c)      wnioski członków SU.

 

ROZDZIAŁ VII

OBOWIĄZKI CZŁONKÓW SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Członek SU zobowiązany jest do:

a)      rzetelnego realizowania zadań samorządowych,

b)      współtworzenia atmosfery życzliwości i zgodnego współdziałania wszystkich członków SU,

c)      przestrzegania postanowień samorządu szkolnego,

d)     czynnego uczestnictwa we wszystkich zebraniach i pracach SU i jego sekcji,

e)      realizowania uchwał samorządu, także wtedy kiedy zgłosił do nich zastrzeżenia,

f)       składania przez SU sprawozdań z wykonania powierzonych zadań.

 

ROZDZIAŁ VIII

ORGANIZACJA PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Samorząd wykonuje zadania zgodnie z rocznym planem pracy szkoły.
 2. Samorząd obraduje na zebraniach plenarnych organizowanych, o ile to możliwe, po zajęciach lekcyjnych.
 3. Zebrania SU mogą być organizowane na wniosek dyrektora szkoły, z inicjatywy opiekuna SU lub przewodniczącego SU.

 

ROZDZIAŁ IX

DOKUMENTACJA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

 

 1. Każde zebranie SU powinno być protokołowane w zeszycie lub w teczce protokołów w terminie siedmiu dni od daty zebrania. Za zeszyt/teczkę protokołów odpowiedzialny jest sekretarz.
 2. Protokół podpisuje przewodniczący SU i protokolant.
 3. Każde wydarzenie z działalności SU powinno być odnotowane na stronie internetowej szkoły oraz na szkolnym facebooku, za co odpowiedzialny jest przewodniczący sekcji fotograficznej.
 4. Dokumentacja SU powinna znajdować się u opiekuna SU.

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz