Historia szkoły

Na początku tego krótkiego rysu historycznego przedstawiającego działalność Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej trzeba wspomnieć o bogatych tradycjach oświatowych miejscowości na przestrzeni kilkuset lat. Wiemy, że szkoła istniała tu już w czasach, gdy właścicielami Lubyczy byli kniaziowie (w Lubyczy Kniazie), jak również w okresie rozbiorowym i międzywojennym. Po drugiej wojnie światowej Szkoła Podstawowa w Lubyczy Królewskiej rozpoczęła działalność z dniem 1 września 1953 r. Pierwszym kierownikiem i jednocześnie nauczycielem został ur. 18 IX 1933 r. w Źwiartowie Lucjan Cyc. Jako że budynek szkolny, którego budowę rozpoczęto jeszcze w okresie przedwojennym był bardzo zniszczony, należało przeprowadzić jego gruntowna renowację. Budynek został nakryty, a w środku urządzono cztery klasy i kancelarię. Udało się również skompletować pierwsze ławki i stół, co spowodowało, że naukę w klasie V i VI rozpoczęło 19 uczniów. Jednak już po miesiącu pracy Lucjan Cyc został powołany do służby wojskowej, na jego miejsce zatrudniono małżeństwo nauczycieli Janinę i Bogdana Żelichów. W roku szkolnym 1954/55 szkoła rozszerzyła swoje działalność o klasy I – IV, w których uczyło się 32 uczniów. Z końcem sierpnia 1955 r., z powodu wyjazdu Janiny i Bogdana Żelichów, do pracy w Lubyczy Królewskiej skierowane zostaje małżeństwo nauczycieli Krystyna i Franciszek Załuscy. W roku szkolnym 1955/56 powołana zostaje klasa VII, a mury szkoły opuszcza pierwszych 7 absolwentów. W tym samym roku na terenie szkolnym zostaje wybudowany budynek gospodarczy i toaleta szkolna, uporządkowano też i częściowo ogrodzono plac szkolny. Niestety jednak 20 maja 1960 r. Lubyczę nawiedza potężny huragan, który powoduje zerwanie dachu na budynku szkolnym i uszkodzenie komina. Na szczęście zniszczenia zostają dość szybko usunięte. W kolejnych latach szkoła systematycznie zwiększa liczbę istniejących oddziałów. W 1966 r. jest ich już 9, a uczęszcza do nich 270 uczniów i pracuje 9 nauczycieli. W 1971 zostaje przekazany szkole budynek, w którym mieścił się hotel robotników, pracujących przy budowie Zespołu Szkół Mechanizacji Rolnictwa; Zwiększyła się w ten sposób liczba sal lekcyjnych, dodatkowo zainstalowano centralne ogrzewanie i doprowadzono wodę. Wraz z końcem 1972 r. powstaje stanowisko gminnego dyrektora szkół, którym z nominacji kuratoryjnej został Franciszek Załuski. W 1976 r. stanowisko gminnego dyrektora szkół obejmuje Jan Blicharz i pełni je do roku 1983, a następnie Bogusław Samulak do 1984 r. Od 1984 r. stanowisko gminnego dyrektora oświaty ulega likwidacji, a nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej w Lubyczy Królewskiej został powołany Mieczysław Palak. Pełni tą funkcję przez dwa lata, aby następnie przejść na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Machowie Starym, a na jego miejsce dyrektorem został dotychczasowy wicedyrektor Jerzy Głąb. Swoja kadencję na stanowisku dyrektora rozpoczął Jerzy Głąb od starań mających na celu rozbudowę szkoły. Był to trudny okres nie tylko dla szkoły, ale także państwa, które wchodziło właśnie w niełatwy proces transformacji. W pracę bardzo intensywnie zaangażowała się cała społeczność lokalna. Nauczyciele, rodzice i mieszkańcy utworzyli Społeczny Komitet Pomocy Szkole w Lubyczy Królewskiej, który zajmował się zbieraniem pieniędzy na Fundusz Budowy Szkoły. Starania wszystkich tych ludzi uwieńczone zostały 12 października 1996 r., kiedy to nastąpiło uroczyste otwarcie nowego budynku szkolnego i nadanie Szkole Podstawowej w Lubyczy Królewskiej imienia gen. Nikodema Sulika. Uroczystość ta połączona była z wręczeniem uczniom sztandaru szkoły ufundowanego również ze społecznych składek.
Rok 1999 to czas kolejnej reformy oświatowej, która przyniosła utworzenie gimnazjów. W miejsce szkoły podstawowej z dniem 1 września 1999 utworzony zostaje Zespół Szkół w Lubyczy Królewskiej obejmujący Szkołę Podstawową im. gen. Nikodema Sulika i Publiczne Gimnazjum. W roku szkolnym 2002/2003 nastąpiła zmiana na stanowisku dyrektora, funkcję tę objęła Pani Wiesława Szymczuk. Od roku szkolnego 2008/2009 - 2014/2015 dyrektorem szkoły była Pani Grażyna Mruk. Obecnie funkcję dyrektora sprawuje Pani Bożena Ziembińska.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz