Regulamin stołówki w Szkole Podstawowej w Lubyczy Królewskiej

§ 1

Postanowienia ogólne

 1. Stołówka jest miejscem spożywania posiłków przygotowywanych   przez pracowników kuchni szkolnej dla osób uprawnionych do korzystania z niej.
 2. Posiłki wydawane są w czasie trwania zajęć dydaktyczno - wychowawczych podczas trzech przerw obiadowych, a w przypadku zgłoszonych wcześniej wyjazdów na wycieczki, wyjść do kina, na basen itp. obiad wydaje się w godzinach uprzednio ustalonych.
 3. Postanowienia niniejszego regulaminu, aktualny jadłospis, ogłoszenia dotyczące stołówki szkolnej wywieszone są na tablicy informacyjnej oraz umieszczone są na stronie internetowej szkoły.

 

§ 2

                                          Uprawnieni do korzystania ze stołówki

   Do korzystania z posiłków w stołówce szkolnej uprawnieni są:

 • uczniowie szkoły wnoszący opłaty indywidualne
 • uczniowie szkoły, których dożywianie jest finansowane na podstawie decyzji przez GOPS
 • pracownicy zatrudnieni w kuchni i stołówce szkolnej
 • nauczyciele oraz inni pracownicy szkoły wnoszący opłaty indywidualne za zgodą dyrektora szkoły.

 

                                                                             § 3

                                               Ustalenie wysokości opłat za posiłki

1. Ustalone wysokości opłat za posiłki w stołówce szkolnej:

 • opłata za jeden posiłek dla ucznia 3,50 zł
 • opłata za jeden posiłek dla innych osób 6,00 zł          

2. Wysokość opłat za posiłki w stołówce szkolnej określa dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym szkołę.

3. Opłaty za korzystanie z posiłków w stołówce szkolnej ustalane są w wysokości

kosztów produktów wykorzystanych do przygotowania posiłku.

4. Inne osoby korzystające z posiłków w stołówce szkolnej za zgodą dyrektora szkoły,

ponoszą pełne koszty, uwzględniające koszty wykorzystanych produktów oraz koszty utrzymania stołówki szkolnej w tym koszty wynagrodzeń i pochodnych pracowników zatrudnionych w stołówce szkolnej.

5. W sytuacjach wzrostu kosztu produktów w trakcie roku szkolnego dopuszcza się możliwość zmiany odpłatności, po poinformowaniu korzystających ze stołówki z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.

 

§ 4

Wnoszenie opłat za posiłki

 1. Opłaty za obiady w danym miesiącu przyjmuje intendent od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00-16.00
 2. Opłatę wnosi się za cały miesiąc z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata  jest wnoszona.
 3. Istnieje również możliwość wykupienia obiadu dla nauczycieli i pracowników szkoły w wybrane dni tygodnia. Wykaz wybranych dni wraz z opłatą wnosi się z góry, do ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego miesiąc, za który opłata jest wnoszona.

 

           § 5

Zwroty za niewykorzystane obiady

   1. Nieobecność ucznia lub innej osoby korzystającej ze stołówki szkolnej należy zgłosić  telefonicznie lub osobiście, najpóźniej w  dniu nieobecności do godziny 8.00.              
   2. W takiej sytuacji opłata uiszczona z góry a niewykorzystane posiłki zostanie zwrócona w postaci pomniejszenia o jej wysokość opłaty w kolejnym miesiącu.

   3. Rozliczenia i zwrotu opłat za niewykorzystane posiłki w miesiącu czerwcu  dokonuje się najpóźniej do 30 czerwca danego roku.

 

                                                                                  § 6

                                                           Zasady zachowania na stołówce

 1.  Osobom, które nie korzystają ze stołówki szkolnej, zakazuje się wchodzenia do niej.

  2.  Uczeń zobowiązany jest przed posiłkiem umyć ręce i przestrzegać regulaminu stołówki dotyczącego przepisów BHP.

  3.  W stołówce obowiązuje cisza.

  4.  Podczas spożywania posiłków obowiązują zasady kulturalnego zachowania.

  5.  Naczynia po spożyciu posiłku powinny być odstawione w wyznaczonym miejscu.

  6.  Za szkody spowodowane w stołówce odpowiada uczeń, a finansowo jego rodzice.

   7.  W przypadku nierespektowania wyżej wymienionych zasad zachowania poinformowany zostanie wychowawca klasy i za jego           pośrednictwem rodzice ucznia.

   8.  Za rażące naruszenie regulaminu stołówki uczeń może zostać skreślony z listy   korzystających z obiadów w stołówce szkolnej.

 

            § 7

Postanowienia końcowe

   1.  O wszystkich sprawach związanych z organizacją pracy stołówki decyduje dyrektor  Zespołu Szkół.

   2.  Wszelkich zmian w niniejszym regulaminie dokonuje dyrektor w postaci pisemnego aneksu.

   3.  Regulamin wchodzi w życie z dniem 02.09.2013 r.

 

 

Lubycza Królewska 01.09.2015r.                                                         Dyrektor Zespołu Szkół

                                                                             

                                                                                                        mgr Bożena Ziembińska                                                                  

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz