REGULAMIN ŚWIETLICY
ZESPOŁU SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Świetlica jest zorganizowana dla uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Świetlica jest integralną częścią szkoły, realizuje cele, zadania opiekuńczo – wychowawcze.
 3. Wyznaczone zadania realizowane są według rocznego planu pracy świetlicy.
 4.  Pracownikami  świetlicy  są  nauczyciele-wychowawcy .
 5. Świetlica dysponuje pomieszczeniami wskazanymi przez dyrektora szkoły.
 6. Zajęcia  mogą odbywać się w innych miejscach niż sale świetlicowe.
 7. Każdy uczeń przebywający czasowo w świetlicy jest zobowiązany do przestrzegania jej  regulaminu .

 

ZADANIA ŚWIETLICY :

 1. Celem działalności świetlicy jest zapewnienie dzieciom poczucia bezpieczeństwa
 2. Umożliwienie uczniom zorganizowanej opieki wychowawczej, wspierającej wszechstronny rozwój osobowości.
 3. Organizowanie zespołowej nauki.
 4. Wdrażanie do samodzielnej pracy, udzielanie indywidualnej pomocy uczniom mającym trudności w nauce i pomoc koleżeńska.
 5. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na powietrzu, mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.
 6. Wdrażanie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu .
 7. Współpraca z rodzicami, wychowawcami klas, pielęgniarką , biblioteką i  pedagogiem szkolnym.
 8. Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
 9. Realizacja priorytetów profilaktycznych i wychowawczych.

 

DOKUMENTACJA ŚWIETLICY

 1. Roczny plan pracy dydaktycznej i opiekuńczo - wychowawczej świetlicy
 2. Dziennik zajęć (jeden na grupę).
 3. Karty zgłoszeń dzieci do Świetlicy szkolnej (zał. nr 1).
 4. Regulamin  Świetlicy  szkolnej.  
 5. Deklaracje uczniów dojeżdżających ( zał. nr 2).
 

ORGANIZACJA PRACY W ŚWIETLICY

 1. Czas pracy świetlicy trwa od godziny 7:00 do godziny 16:00.
 2. Świetlica jest czynna w dni, odbywania  się zajęć dydaktyczno- wychowawczych, opiekuńczych, zgodnie z ustaleniem dyrektora szkoły.
 3. Do świetlicy przyjmowani są uczniowie  na podstawie kart zgłoszeń składanych przez rodziców (opiekunów) , które znajdują się w sekretariacie szkoły, u wychowawców a także na stronie internetowej  szkoły:  www.zslubycza.pl
 4.   Zapisy do świetlicy odbywają    od czerwca do 15 sierpnia. Podziału na grupy dokonuje komisja, w skład której wchodzą nauczyciele świetlicy i pedagog szkolny.
 5. Zajęcia w świetlicy są prowadzone w grupach wychowawczych.
 6. Liczba uczniów w grupie  podczas zajęć prowadzonych przez jednego nauczyciela nie powinna przekraczać 25 wychowanków.
 7. Wychowawca dostosowuje rodzaj aktywności i propozycje działań wychowanków zależnie m.in. od bieżących warunków organizacyjnych, liczebności grupy wychowawczej, pogody i dostępności pomieszczeń szkoły.


PRAWA I OBOWIĄZKI WYCHOWANKÓW ŚWIETLICY

I.        Osoby uczęszczające do świetlicy szkolnej (wychowanek świetlicy) ma prawo do:

  1. Opieki  wychowawczej, opiekuńczej i dydaktycznej.
  2. Ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej lub psychicznej
  3. Zapewnienia warunków bezpieczeństwa podczas zajęć organizowanych na terenie świetlicy i poza nią.
  4. Udziału w zajęciach, imprezach i wydarzeniach świetlicowych.
  5. Pomocy wychowawcy w sytuacjach trudnych i konfliktowych.
  6. Pomocy w nauce.
  7. Życzliwego  i podmiotowego  traktowania.
  8. Otrzymywania pochwał, nagród, wyróżnień.
  9. Korzystania z udostępnionych pomocy dydaktycznych, książek, czasopism, gier, zabawek, przyborów i sprzętu będącego na wyposażeniu świetlicy
  10. Poszanowania  swojej  własności.
  11. Higienicznych  warunków  przebywania w świetlicy.

II.  Dziecko uczęszczające do świetlicy szkolnej zobowiązane jest do:

  1. Przestrzegania ustaleń zawartych w regulaminie świetlicy.
  2. Dbania o bezpieczeństwo swoje i innych.
  3. Przestrzegania zasad zachowania się uczniów w świetlicy i na zajęciach.
  4. Przynoszenia do świetlicy tylko tych przedmiotów, które są mu bezpośrednio potrzebne do zajęć szkolnych(wyprawka w szafce świetlicowej).
  5. Uczeń dba o to, aby jego rzeczy były odłożone na wyznaczone miejsce w świetlicy, np. na półkę przeznaczoną na plecki.
  6. Świetlica nie odpowiada za przedmioty zagubione z powodu niespełniania powyższych zasad.


PRAWA I OBOWIĄZKI RODZICÓW (OPIEKUNÓW) DZIECI  UCZĘSZCZAJĄCYCH DO ŚWIETLICY

 1. Rodzice (opiekunowie) uczniów mają prawo zapisać swoje dziecko do świetlicy jeśli musi ono dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy swoich rodziców (opiekunów), organizację dojazdu do szkoły lub inne okoliczności wymagające zapewnienia im opieki w szkole.
 2. Rodzic ma obowiązek na bieżąco aktualizować dane umieszczone w karcie zgłoszenia dziecka do świetlicy.
 3.  Świetlica szkolna jest bezpłatna. Rodzic powinien wyposażyć dziecko w materiały plastyczne zgodne z wyprawką (do pobrania u wychowawców świetlicy lub na stronie internetowej: wwwzslubycza.pl).
 4. Rodzice (opiekunowie) mają prawo w dowolnym czasie roku szkolnego zrezygnować z opieki świetlicy informując o swojej decyzji wychowawców świetlicy.
 5. Rodzice (opiekunowie) mają prawo do uzyskania informacji o pobycie i funkcjonowaniu dziecka w świetlicy.
 6. Współpraca wychowawców świetlicy z rodzicami (opiekunami) realizowana jest w formie bezpośredniej rozmowy, rozmowy telefonicznej, pisemnej informacji lub informacji przekazanej za pośrednictwem wychowawcy.
 7. Wychowawcy świetlicy podają do publicznej wiadomości (na tablicy informacyjnej) dni i godziny pracy świetlicy .
 8. W sprawach spornych rodzice (opiekunowie) mają prawo zgłosić się do dyrektora lub wicedyrektora szkoły.
 9. Rodzice (opiekunowie) mają prawo wydać pisemną zgodę na samodzielne opuszczenie przez dziecko świetlicy w określonym czasie lub pisemnie upoważnić inną osobę do odbioru dziecka ze świetlicy, jednocześnie przejmując odpowiedzialność za dziecko (jego bezpieczeństwo ) po opuszczeniu świetlicy.
 10. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do przestrzegania godzin pracy świetlicy; przekazania swojego dziecka pod opiekę wychowawcy świetlicy od godz. 7:00 i odebrania do godz. 16:00.
 11. Rodzice (opiekunowie) są zobowiązani do respektowania regulaminu świetlicy.


NAGRODY I KARY :

           Każdy wychowanek świetlicy oraz każdy uczestnik zajęć, imprez, konkursów może otrzymać nagrodę.

       Nagrody przyznaje się za szczególne osiągnięcia, wzorowe zachowanie, udział w konkursach, działania na rzecz społeczności świetlicowej, przestrzeganie regulaminu, kulturę osobistą i inne postawy, zachowania, działania na forum świetlicy będące pozytywnym przykładem dla innych. Nagrody są przyznawane przez wychowawców świetlicy z inicjatywy własnej lub innych członków społeczności szkolnej.


NAGRODY

 1. Wyróżnienie - pochwała wobec grupy.
 2. Pochwała na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy.
 3. Pochwała przekazana rodzicom (opiekunom).
 4. Dyplom.
 5. Nagroda rzeczowa
 6. Wyróżnienie na apelu lub uroczystości szkolnej.
 7. Pochwała lub podziękowanie dyrektora szkoły.

 

KARY

     Za nieprzestrzeganie regulaminu, w szczególności za łamanie zasad bezpieczeństwa przewiduje się kary.

1.Wychowawca świetlicy może zastosować kary wobec wychowanków świetlicy, uczniów czasowo przebywających w świetlicy oraz uczestników zajęć, imprez, konkursów świetlicowych.

2.Upomnienie  ustne na forum grupy.

3.Upomnienie ustne na forum zespołu klasowego i w obecności wychowawcy klasy

4.Poinformowanie ustne lub pisemne rodziców (opiekunów).

 

ZADANIA NAUCZYCIELA – WYCHOWAWCY ŚWIETLICY

I . Wychowawca w świetlicy szkolnej:

 1. Prowadzi pracę dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą.
 2. Odpowiada za bezpieczeństwo powierzonych jego opiece dzieci.
 3. Uczniom będącym pod jego opieką zapewnia pomoc w odrabianiu lekcji, możliwość udziału w zajęciach tematycznych i kołach zainteresowań.
 4. Przestrzega ustaleń zawartych w regulaminie.
 5. Bierze udział w opracowaniu: rocznego plany pracy świetlicy, sprawozdań z działalności świetlicy
 6. Realizuje roczny plan pracy świetlicy, prowadzi zajęcia z dziećmi.
 7. Dba o aktualny i atrakcyjny wygląd świetlicy
 8. Systematycznie prowadzi dziennik zajęć .
 9. Przestrzega dyscypliny pracy.
 10. Sumiennie wypełnia obowiązki.
 11. Zapoznaje uczniów z regulaminem  i zasadami zachowania oraz monitoruje ich przestrzeganie
 12. Uzgadnia z przełożonymi potrzeby materialne świetlicy
 13. Dba o dobre imię i promocję świetlicy w środowisku lokalnym.
 14. Wychowawca świetlicy ma prawo do korzystania w swojej pracy z pomocy merytorycznej dyrektora i wicedyrektora szkoły oraz właściwych placówek i instytucji oświatowych.
 15. Wychowawca świetlicy wchodzi w skład Rady Pedagogicznej szkoły.
 16. Współpracuje z rodzicami (opiekunami), pielęgniarką szkolną, pedagogiem szkolnym i Radą Pedagogiczną.


                                      SYTUACJE WYJĄTKOWE
 
W sytuacji, gdy dziecko zgłasza złe samopoczucie wychowawca świetlicy zgłasza ten fakt pielęgniarce szkolnej i przekazuje telefoniczną informację rodzicowi (opiekunowi) ucznia.

 1. Wychowawca zapewnia natychmiastową pomoc dziecku, które uległo wypadkowi.
 2. W sytuacji ,  gdy dziecko pozostaje po  godz. 16:00 wychowawca podejmuje następujące działania:
 • Zapewnia bezpieczeństwo i opiekę dziecku
 • Kontaktuje się telefonicznie z rodzicami (opiekunami), osobami upoważnionymi do odbioru dziecka
 • Po wyczerpaniu wszystkich dostępnych możliwości kontaktu z rodzicami (opiekunami)lub osobami upoważnionymi do odbioru dziecka zawiadamia dyrekcję szkoły a następnie policję
 • Sporządza notatkę na temat zdarzenia i podjętych działań.
 1. W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że rodzic (opiekun) lub osoba upoważniona zgłosił się po dziecko w stanie wskazującym na nietrzeźwość lub odurzenie, należy:
 • Niezwłocznie powiadomić dyrektora szkoły
 • Nakazać osobie nietrzeźwej lub odurzonej opuszczenie terenu szkoły; w przypadku odmowy powiadomić policję
 • Wezwać do szkoły drugiego rodzica lub innego opiekuna dziecka - osobę upoważnioną.


POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Regulamin świetlicy oraz jego zmiany opracowują wychowawcy świetlicy we współpracy z dyrektorem.

Regulamin świetlicy oraz jego zmiany zatwierdza dyrektor szkoły.

Obowiązujący regulamin świetlicy jest dostępny w świetlicy, na stronie szkoły i bibliotece szkolnej. Jest jedynym obowiązującym regulaminem świetlicy.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz