Regulamin korzystania z komputerów

 1. Komputer multimedialny służy do przeglądania edukacyjnych programów multimedialnych, dostępnych w bibliotece oraz do wyszukiwania informacji         w Internecie. Korzystać z niego mogą wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły na zasadach określonych w regulaminie.
 2. Przy stanowisku komputerowym mogą pracować najwyżej dwie osoby. Maksymalny czas pracy wynosi 1 godzinę.
 3. Na prace przy komputerze potrzebna jest zgoda nauczyciela bibliotekarza. Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu ewidencji.
 4. Użytkownik ma obowiązek:
 • informować dyżurującego bibliotekarza o nieprawidłowym działaniu komputera           i uszkodzeniach technicznych;
 • zachować ciszę i nie zakłócać pracy innym użytkownikom;
 • uzyskać zgodę bibliotekarza na korzystanie z własnych dyskietek;
 • stosować się do poleceń bibliotekarza.

  5. Nie wolno:

 • w istniejącym oprogramowaniu instalować własnych programów i dokonywać zmian;
 • wyłączać i włączać urządzeń do sieci elektrycznej bez zgody bibliotekarza;
 • wykorzystywać oprogramowania do celów komercyjnych, naruszających godność innych osób oraz niezgodnych
 • z prawem.

   6. Za uszkodzenie sprzętu komputerowego i oprogramowania użytkownik  odpowiada finansowo (jeżeli jest niepełnoletni, odpowiedzialność ponoszą rodzice).

   7. Za nieprzestrzeganie regulaminu grozi kara w formie zakazu korzystania                 z komputera w określonym przez nauczyciela bibliotekarza czasie.


Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz