ROCZNY RAMOWY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

ROK SZKOLNY 2015/ 2016

 

ZADANIA

SPOSOBY/ FORMY REALIZACJI

TERMIN

odpowiedzialni

uwagi

I. PRACE ORGANIZACYJNO- TECHNICZNE

1. Planowanie    i sprawozdawczość

 

 

 

 

 

 

3. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów

 

 

 

 

 

 

4. Organizacja warsztatu informacyjnego

 

5. Organizacja udostępniania zbiorów

 

 

6. Organizacja warsztatu dydaktycznego

     a) opracowanie rocznego planu pracy biblioteki:

b) prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej

c) opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej

 

 

 

a)      uzupełnienie zbiorów:

 • zakup nowości książkowych

 • pozyskanie nabytków od sponsorów

 • uzupełnienie działu lektur

 • prenumerata czasopism

b)      ewidencja, opracowanie nowych nabytków

c)      selekcja zbiorów

 

a)      sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego

 

a)      uporządkowanie kart czytelników

b)      aktualizacja wykazu lektur

c)      wypożyczanie podręczników

 

a)      gromadzenie konspektów lekcji bibliotecznych

b)      uzupełnianie księgozbioru fachowego bibliotekarza

    IX

 stale

 

I, VI

 

 

 

 

 

wg potrzeb

  

  

 

 stale

 na bieżąco

 

  stale

  

IX

IX- I

IX

 

stale

j.w.

Remizowska , Słotwińska

 j.w.

 

j.w.

 

 

 

Remizowska, Słotwińska

 

 

 

Remizowska , Słotwińska

Remizowska , Słotwińska

 

Remizowska Słłotwińska

 

Remizowska, Słotwińska

j. w.

j. w.

 

j. w.

j. w.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. PRACA PEDAGOGICZNA

 

 1. Uzupełnianie zbiorów

 

 

 

 1. Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych

 

 

 

 

 1. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne

 

 
 1. Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

5. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

  

a)      udostępnianie zbiorów piśmienniczych w wypożyczalni i czytelni

b)      kierowanie uczniów do innych bibliotek

 

 

a)      udzielanie informacji bibliotecznych

b)      szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji

c)      udzielanie porad w wyborach czytelniczych

d)     reklama biblioteki, książek i innych dokumentów

 

a)      lekcje biblioteczne

b)      instruktaż indywidualny

 

 

a)      praca indywidualna z czytelnikiem

 • rozmowy na temat zainteresowań czytelniczych, pomoc w doborze odpowiedniej lektury

 • otoczenie opieką uczniów stroniących od książki

 • pomiar aktywności czytelniczej

 • zajęcia usprawniające i doskonalące technikę czytania

 

b)imprezy czytelnicze i biblioteczne

 • cykl spotkań „Cała Polska czyta dzieciom…”

 • cykliczne wystawy książek „Autor dla Ciebie”

 • projekt edukacyjny w gimnazjum „Co nas buja, co nas kręci i do czego mamy chęci- czyli nasze zainteresowania pozaszkolne”

 • Międzynarodowy Miesiąc Bibliotek Szkolnych

 • Pasowanie na czytelnika uczniów klas I szkoły podstawowej

 • Międzynarodowy Dzień Pluszowego Misia

 • Noc z książką

 • Konkurs plastyczny „By czytać się chciało zakładkę zrób wspaniałą”

 • Konkurs Pięknego Czytania

 • Konkurs recytatorski

 • Konkurs Poezji Własnej

 • Dzień Bezpiecznego Internetu

 • Zajęcia manualne

 

 

a)      udzielanie pomocy nauczycielom przedmiotów, wychowawcom klas, opiekunom organizacji i kół zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i pracy twórczej

b)      udzielanie pomocy nauczycielom  w organizowaniu lekcji bibliotecznych i innych form pracy z książką

c)      współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w poznawaniu uczniów i ich aktywizacji czytelniczej

d)     kiermasz książek

e)      współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi

 

na bieżąco

 

na bieżąco

 

 

   stale

   stale

   stale

   stale

 

 

wg

harmonogramu

wg potrzeb

 

 

   stale

 

 

   stale

raz na kwartał

 

 

 

 

III- VI

co miesiąc

X- XII

 

 

 

X

X

X

XI

XI

 

XII

I

I

II

w środy cały rok

 

 

na bieżąco

 

 

na bieżąco

 

raz na kwartał

 

X, III

na bieżąco

 

Remizowska , Słłotwińska

j. w.

 

 

 

Remizowska , Słotwińska

j. w.

j. w.

j. w.

 

Remizowska , Słotwińska

Remizowska , Słotwińska

 

Remizowska , Słłotwińska

 

Remizowska , Słłotwińska

Remizowska , Słłotwińska

, Słłotwińska

 

 

j.w.

j.w.

j.w.

 

 

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

 

j.w.

j.w.

j.w.

j.w.

 

 

Remizowska ,

 

 

Remizowska , Słłotwińska

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opracowała:

mgr Iwona Remizowska

.

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz