ROCZNY RAMOWY PLAN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ

ZESPÓŁ SZKÓŁ W LUBYCZY KRÓLEWSKIEJ

ROK SZKOLNY 2017 2018

 

I. PRACE ORGANIZACYJNO- TECHNICZNE

1. Planowanie i sprawozdawczość

 opracowanie rocznego planu pracy biblioteki:

 • prowadzenie statystyki dziennej, półrocznej

 •  opracowanie półrocznego i rocznego sprawozdania z pracy biblioteki szkolnej

3. Gromadzenie, opracowanie i selekcja zbiorów

 • uzupełnienie zbiorów:

 •  zakup nowości książkowych

 • pozyskanie nabytków od sponsorów wiosek o dofinansowanie z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

 • uzupełnienie działu lektur

 • prenumerata czasopism

 • ewidencja, opracowanie nowych nabytków

 • selekcja zbiorów (skontrum)

4. Organizacja warsztatu informacyjnego

5. Organizacja udostępniania zbiorów

 • selekcja zbiorów

 • uporządkowanie kart czytelników

 • aktualizacja danych w systemie MOL

6. Organizacja warsztatu dydaktycznego

 • sukcesywne powiększanie księgozbioru podręcznego

 •  aktualizacja wykazu lektur

 • wypożyczenia podręczników- regulamin/procedury

 • gromadzenie konspektów lekcji bibliotecznych

 •  uzupełnianie księgozbioru fachowego bibliotekarza

 •  udział w szkoleniach i spotkaniach bibliotekarzy

 

II. PRACA PEDAGOGICZNA

1.Udostępnianie zbiorów

 • udostępnianie zbiorów piśmienniczych w wypożyczalni i czytelni

 • kierowanie uczniów do innych bibliotek

2. Działalność informacyjna i poradnictwo w wyborach czytelniczych

 • udzielanie informacji bibliotecznych

 • szkolenie użytkowników w wyszukiwaniu informacji

 •  udzielanie porad w wyborach czytelniczych

 •  reklama biblioteki, książek i innych dokumentów

3. Przysposobienie czytelnicze i informacyjne

 • lekcje biblioteczne

 • instruktaż indywidualny

4. Rozwijanie kultury czytelniczej uczniów

 • praca indywidualna z czytelnikiem

· rozmowy na temat zainteresowań czytelniczych, pomoc w doborze odpowiedniej lektury

· otoczenie opieką uczniów stroniących od książki

· pomiar aktywności czytelniczej

 • zajęcia usprawniające i doskonalące technikę czytania

 • imprezy czytelnicze (Pasowanie na czytelnika uczniów klas Isp; Noc z książką; realizacja programu „Cała Polska czyta dzieciom…; konkursy czytelnicze, plastyczne i recytatorskie)

5. Współpraca ze środowiskiem szkolnym i pozaszkolnym

 • udzielanie pomocy nauczycielom przedmiotów, wychowawcom klas, opiekunom organizacji i kół zainteresowań w ich codziennej pracy, w doskonaleniu się i pracy twórczej

 • udzielanie pomocy nauczycielom w organizowaniu lekcji bibliotecznych i innych form pracy z książką

 • współpraca z wychowawcami klas i pedagogiem szkolnym w poznawaniu uczniów i ich aktywizacji czytelniczej

 • kiermasz książek

 • współpraca z innymi bibliotekami szkolnymi

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz