Plan pracy logopedy w Szkole Podstawowej w Lubyczy Królewskiej

NA ROK SZKOLNY 2018/2019

 

1. Prace organizacyjne: 
przygotowanie gabinetu do podjęcia terapii logopedycznej, konstruowanie indywidualnych programów terapii logopedycznej na podstawie Orzeczenia Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej, diagnozy własnej przeprowadzonej w/g badania przesiewowego dr I. Styczek, kwestionariusza obrazkowego w/ g I. Michalak- Widery oraz badania słuchu fonematycznego w/g B. Rocławskiego- uczniowie klasy pierwszej Szkoły Podstawowej.


2. Terapia logopedyczna obejmuje ćwiczenia:
oddechowe: ćwiczenia oddechu przeponowego, wydłużanie fazy wydechowej, ćwiczenia ekonomicznego zużywania powietrza i umiejętności synchronizowania pauz oddechowych z treścią wypowiedzi,
głosowe: wyrabianie właściwej tonacji, kierowanie głosu na maskę, ćwiczenia umiejętności modulowania siły głosu i prawidłowego brzmienia głosek w sylabach, wyrazach, zdaniach, naśladowanie głosów,
słuchowe: usprawnianie odbioru bodźców akustycznych, rozpoznawanie wrażeń słuchowych, ćwiczenia poczucia rytmu, rozróżnianie głosek dobrze i źle wypowiedzianych,
artykulacyjne: usprawnianie właściwego funkcjonowania narządów mowy, wywoływanie głosek w izolacji, utrwalanie ich poprawnej realizacji w logotomach, wyrazach, zdaniach, nauka wierszy, piosenek z nasileniem głoski ćwiczonej,
leksykalne: rozwijanie mowy poprzez opowiadanie historyjek obrazkowych, opowiadanie ilustracji, udzielanie odpowiedzi na pytania, gry i zabawy ortofoniczne,
stymulujące rozwój mowy biernej i czynnej u dzieci z opóźnionym rozwojem mowy.


3. Ćwiczenia właściwe z zakresu korekcji wad wymowy:
wywołanie głoski w izolacji, utrwalenie głoski korygowanej na materiale językowym w logotomach, wyrazach (nagłos, śródgłos, wygłos), zdaniach, ćwiczenia utrwalające wywołaną głoskę w wierszykach, piosenkach, wyliczankach, powiedzeniach, automatyzacja poprawnej wymowy w mowie spontanicznej, opowiadanie ilustracji, historyjek obrazkowych, rozmowy kierowane, ćwiczenia utrwalające z wykorzystaniem komputera( program multimedialny-  Logopedia, Zabawy ze słowem.


4. Ćwiczenia wspomagające terapię logopedyczną, służące rozwojowi i doskonaleniu różnych sfer np.: 
emocjonalna: pozytywne wsparcie, chwalenie nagradzanie, motywacyjna: zachęcanie do wykonywania zadań, tworzenie atmosfery sukcesu, intelektualna, kształtowanie twórczej aktywności słownej dziecka poprzez tworzenie swobodnych tekstów, rymowanek.


5. Współpraca z wychowawcą grupy, rodzicami, psychologiem, pedagogiem. Instruowanie o sposobie korekcji mowy, pokaz ćwiczeń, informowanie o postępach, prowadzenie zeszytów logopedycznych.

 

6. Organizacja  konkursów logopedycznych wspomagających i urozmaicających terapię logopedyczną.

 

                                                                                         Anna Wojciechowska

                                                                                                  logopeda

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz