Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2017/2018

ZADANIA

ŚRODKI REALIZACJI

METODY,

FORMY REALIZACJI

TERMIN

 

 

 

 

 

 

 

SPRAWY
OGÓLNO - WYCHOWAWCZE

1) Rozpoznawanie bieżących sytuacji  problemowych w szkole. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych w celu określenia przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz wspierania mocnych stron uczniów. Pomoc rodzicom i ew. nauczycielom w interpretacji opinii i orzeczeń; motywowanie rodziców do korzystania z pomocy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Współpraca z wychowawcami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom  ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

2) Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego przez uczniów:

- sprawdzanie frekwencji w elektronicznych dziennikach lekcyjnych,

- rozmowy profilaktyczno –  ostrzegawcze z  uczniami,

- współpraca z wychowawcami –  konsultowanie wspólnie podejmowanych działań,

- wezwania telefoniczne lub pisemne dla rodziców uczniów wagarujących,

- wizyty domowe (wychowawca i  pedagog) w celu wyjaśnienia   przyczyn nieobecności dziecka  w szkole,

- zgłaszanie do Sądu Rejonowego  uczniów rażąco zaniedbujących  obowiązek szkolny.

3) Weryfikacja rejestru uczniów (uaktualnienie informacji, sporządzenie rejestru uczniów klas  pierwszych).

4) Udzielanie uczniom pomocy w prawidłowym wyborze kierunku  dalszego kształcenia:

- indywidualne doradztwo zawodowe dla uczniów,

- prowadzenie zajęć z zakresu orientacji zawodowej,

- organizowanie warsztatów prowadzonych przez doradców  zawodowych,

- współpraca z instytucjami wspierającymi ucznia w wyborze kariery zawodowej.

5)Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami w celu wdrażania uczniów do samowychowania, odpowiedzialności za własną naukę

Obserwacje,

rozmowy, współpraca z nauczycielami, dyrekcją, rodzicami

wywiady, analizy

wyników

edukacyjnych

uczniów, porady dla rodziców, pomoc w organizowaniu pomocy specjalistycznej, stworzenie dogodnych warunków i możliwości kontaktowania się z pedagogiem (obecność na każdym spotkaniu z rodzicami-wywiadówce),

konsultacje z nauczycielami i wychowawcami klas,

rozmowy indywidualne i grupowe z uczniami,

zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu (prowadzone prze PPP w Tomaszowie Lub.),  kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego dla gimnazjalistów, badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych, gromadzenie i udostępnianie uczniom materiałów informacyjnych

zajęcia integracyjne w klasach, kontakty indywidualne z uczniami, zajęcia kształtujące odpowiednie postawy wobec szkoły i nauki, spotkania z rodzicami.

wrzesień,

październik

cały rok

 

 

 

 

 

PROFILAKTYKA

WYCHOWAWCZA

1) Rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy w realizowaniu obowiązków szkolnych, a zwłaszcza trudności wychowawcze.

2) Współpraca z nauczycielami i wychowawcami:

- udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w pracy z uczniami sprawiającymi problemy wychowawcze,

- omawianie bieżących problemów,

- wspólne podejmowanie działań wychowawczych.

3) Pomoc uczniom w rozwiązywaniu konfliktów z rówieśnikami.

4) Stałe czuwanie nad prawidłową realizacją obowiązku szkolnego:

- kontrolowanie frekwencji uczniów o wysokiej absencji,

- kontrola uczniów drugorocznych

5) Rozwijanie umiejętności społecznych uczniów.

6) Prowadzenie zajęć dotyczących profilaktyki uzależnień, przeciwdziałania przemocy, chorób cywilizacyjnych.

Analiza dokumentacji uczniów, konsultacje z wychowami, dyrekcją, wywiady środowiskowe, współpraca z PPP, Policją, Sadem Rodzinnym itp.

prowadzenie warsztatów z młodzieżą na lekcjach oddanych do dyspozycji pedagoga szkolnego, opieka nad sekcją wolontariatu, zajęcia grupowe ćwiczące umiejętności z zakresu: integracji i współdziałania w grupie, komunikacji interpersonalnej, asertywnego zachowania i postaw, radzenia sobie ze stresem

 

 

 

wrzesień, październik

cały rok

PRACA

KOREKCYJNO-WYCHOWAWCZA

1) Organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

2) Analiza orzeczeń i opinii psychologiczno-pedagogicznych uczniów.

3) Konsultacje i współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie opieki psychologicznej nad uczniami.

4) Organizowanie warunków do realizacji zaleceń opinii z PPP na terenie szkoły.

5) Współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wynikających z rozwoju dziecka oraz innych przyczyn niepowodzeń szkolnych.

Współpraca z PPP, rodzicami, kierowanie uczniów do poradni,

cały rok

 

 


INDYWIDUALNA OPIEKA  PSYCHOLOGICZNO-

PEDAGOGICZNA

1) Udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych.

2) Udzielanie uczniom pomocy w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych.

3) Udzielanie pomocy uczniom mającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i nauczycielami.

4) Udzielanie pomocy pedagogiczno-psychologicznej uczniom wybitnie uzdolnionym. Analiza postępów w nauce uczniów pozostających pod opieką pedagoga.

5) Nadzór nad uczniami będącymi pod nadzorem kuratorskim:

- kontrola frekwencji, wyników w nauce i zachowania,

- utrzymywanie stałego kontaktu z kuratorami,

- sporządzanie okresowych opinii o uczniach na potrzeby kuratorów.

6) Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego dzieci i młodzieży.

7) Wnioskowanie o kierowanie spraw uczniów z rodzin zaniedbanych środowiskowo do Sądu Rejonowego.

8) Udzielanie pomocy wychowawcom i nauczycielom w ich pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

9) Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego młodzieży (zwłaszcza uzależnieniom).

Poradnictwo psychospołeczne, indywidualne, zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne uczniów, wzmacnianie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności.

 

 

 

 

Objecie szczególną opieką uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo, rozmowy z rodzicami, kierowanie do poradni, poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie do przestrzegania obowiązujących norm społecznych

cały rok

 

POMOC
MATERIALNA

1) Organizowanie pomocy materialnej oraz opieki nad uczniami znajdującymi się w trudnych warunkach życiowych- kwalifikowanie uczniów do bezpłatnych obiadów,

- współpraca z GOPS,

-współdziałanie z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Sądem Rejonowym ,kuratorami sądowymi, Policją, placówkami służby zdrowia w sprawach zapewnienia właściwych warunków socjalno-bytowych i opieki nad uczniami.

Zbiórki produktów żywnościowych, rozmowy z rodzicami, współpraca z intendentką szkolną oraz GOPS

cały rok

ORGANIZACJA PRACY WŁASNEJ

1) Zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców.

2) Prowadzenie dokumentacji:

-  Elektroniczny Dziennik Pedagoga Szkolnego,

- Notatki służbowe,.

-Korespondencja z Sądem Rejonowym, policją i innymi instytucjami.

Kontakt z różnymi organizacjami, prowadzenie na bieżąco dokumentacji, pogłębianie wiedzy poprzez czytanie fachowej literatury

cały rok

 
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz