Plan pracy pedagoga na rok szkolny 2016/2017
 

1.      Zadania ogólnowychowawcze

Tematyka

Formy realizacji

Termin

1. Rozpoznanie

   i zdiagnozowanie środowiska wychowawczego

   i sytuacji socjalno-bytowej młodzieży (przy współpracy z wychowawcami klas)

-          przeglądanie dokumentacji uczniów

-          przeprowadzenie badań ankietowych w poszczególnych klasach

-          rozmowy z wychowawcami klas, nauczycielami

-          współpraca z nauczycielami w zakresie określenia trudności wychowawczych w tym niepowodzeń szkolnych

wrzesień, październik

 

2. Wspomaganie rodziców w procesie wychowania dzieci

 

-          stworzenie dogodnych możliwości kontaktowania się rodziców z pedagogiem (dyżury podczas dni otwartych i obecność na każdym spotkaniu z rodzicami - wywiadówce)

-          porady dla rodziców; konsultacje indywidualne w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych w rodzinach i w życiu szkolnym

-          pomoc w organizowaniu pomocy specjalistycznej

 cały rok

3. Współpraca z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją, rodzicami w celu wdrażania uczniów do samowychowania, odpowiedzialności za własną naukę oraz poprawienia frekwencji

 

-          zajęcia integracyjne w klasach, kontakty indywidualne z uczniami

-           prowadzenie zajęć uświadamiających uczniów o wpływie frekwencji, uczestnictwa w zajęciach obowiązkowych i pozaobowiązkowych, przygotowaniu do lekcji i jego wpływie na wynik sprawdzianu i egzaminu (na lekcjach oddanych do dyspozycji pedagoga szkolnego)

-          zajęcia kształtujące odpowiednie postawy wobec szkoły i nauki

-          rozpoznawanie przyczyn nieobecności uczniów w szkole, rozmowy z wychowawcami, nauczycielami

-          spotkania z rodzicami (grupowe i indywidualne)

cały rok

4. Przygotowanie młodzieży do wyboru kierunku dalszego kształcenia

 

-          zajęcia aktywizujące do wyboru zawodu (prowadzone przez panią psycholog z PPP Tomaszów Lubelski)

-          kontynuowanie działalności punktu konsultacyjnego dla gimnazjalistów

-        badania zainteresowań i predyspozycji zawodowych

-          gromadzenie i udostępnianie uczniom materiałów informacyjnych

cały rok

5. Współpraca z dyrekcją szkoły, wychowawcami, nauczycielami, samorządem, szkolnym oraz pielęgniarką szkolną

 

-          systematyczne konsultacje w sprawach wychowawczych

-          współpraca z samorządem i jego opiekunami, włączenie młodzieży w działania profilaktyczne

-          konsultacje z pielęgniarką szkolną w sprawach stanu zdrowia uczniów i promocji zdrowia w szkole

cały rok

6. Dokonywanie okresowej oceny sytuacji wychowawczej w szkole

-          przygotowanie i przedstawienie Radzie Pedagogicznej sprawozdań semestralnych,

I i II semestr

 

2. Zadania profilaktyczno – wychowawcze

1. Rozpoznanie

 warunków życia, nauki, sposobów spędzania wolnego czasu przez młodzież, wyłonienie uczniów problemowych

i objęcie ich specjalistyczną opieką

-          analiza dokumentacji uczniów

-          konsultacje z wychowawcami, nauczycielami, dyrekcją

-          rozmowy z rodzicami, wywiady środowiskowe

-          spotkania indywidualne z uczniami

-          współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Policją, Sądem Rodzinnym, PCPR, OIK

 

cały rok

 2. Rozwijanie  umiejętności społecznych uczniów

 

      -    prowadzenie warsztatów z młodzieżą   na lekcjach oddanych do dyspozycji pedagoga szkolnego

-          opieka nad sekcją wolontariatu

-          zajęcia grupowe ćwiczące umiejętności z zakresu:

a)      integracji grupy i współdziałania w grupie,

b)      komunikacji interpersonalnej,

c)      asertywnego zachowania i postaw,

d)     radzenia sobie ze stresem,

e)      budowania empatii,

f)       podejmowania decyzji zwłaszcza w sytuacjach trudnych,

g)      kształtowania odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka,

h)      promocji zdrowia,

-          realizowanie tematów z zakresu profilaktyki

 

cały rok

3. Udzielanie wsparcia

   i pomocy wychowawcom

   w pracy z uczniami problemowymi

-          rozpoznawanie warunków życia i sytuacji rodzinnej uczniów, współpraca z nauczycielami pracującymi z uczniami dyslektycznymi, przewlekle chorymi, niedostosowanymi społecznie

 

 

cały rok

 

3. Praca korekcyjno – wychowawcza

1. Pomoc uczniom

mającym trudności w nauce w wyrównywaniu braków w wiadomościach szkolnych

-          zaznajamianie uczniów z praktycznymi technikami efektywnego uczenia się

-          zapoznanie nauczycieli z opiniami i orzeczeniami wydanymi uczniom przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną

 

cały rok

2. Organizowanie  różnych form terapii dla uczniów

 

-          współpraca z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną w zakresie:

a)      badania przyczyn zaburzeń zachowania,

b)      prowadzenie indywidualnych konsultacji i poradnictwa dla młodzieży i rodziców,

-          kierowanie uczniów do Poradni

cały rok

 

4. Indywidualna opieka psychologiczno – pedagogiczna

1. Udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychologicznych wynikających z problemów rozwojowych, niepowodzeń szkolnych, trudności w kontaktach z rówieśnikami a także z rodzicami

 

-          poradnictwo indywidualne dla młodzieży i rodziców

-          zajęcia grupowe rozwijające umiejętności społeczne uczniów

-          uczenie prostych sposobów radzenia sobie ze stresem

-          wzmacnianie poczucia własnej wartości i odpowiedzialności

cały rok

2. Wspieranie uczniów w rozwiązywaniu problemów wynikających z trudnej sytuacji rodzinnej

 

-          rozpoznawanie przyczyn negatywnego zachowania młodzieży związanych ze środowiskiem rodzinnym

-          zapewnienie w tygodniowym rozkładzie zajęć możliwości kontaktowania się uczniów i rodziców z pedagogiem

-          indywidualne spotkania z rodzicami i dziećmi, wspólne rozmowy prowadzące do lepszego poznania się i zrozumienia, mediacje

-          stała współpraca z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną oraz innymi instytucjami

 cały rok

3. Przeciwdziałanie skrajnym formom niedostosowania społecznego  młodzieży (zwłaszcza uzależnieniom)

 

-          objęcie szczególną opieką uczniów z rodzin niewydolnych wychowawczo

-          rozmowy z uczniami, rodzicami, wywiady środowiskowe

-          kierowanie uczniów do poradni specjalistycznych

-          poddawanie ucznia zagrożonego niedostosowaniem społecznym systematycznej kontroli i ocenie, wdrażanie go do przestrzegania obowiązujących norm społecznych

-          organizowanie badań ankietowych dotyczących zachowań zdrowotnych i uzależnień

cały rok

 

Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz