KLASY SPORTOWE

W roku szkolnym 2011/2012 w Zespole Szkół w Lubyczy Królewskiej zostały utworzone klasy sportowe o profilu piłka siatkowa dziewcząt i piłka nożna chłopców. Są to klasy IV szkoły podstawowej i I gimnazjum.

Uczniowie chodzący do takich klas mają 10 godzin wychowania fizycznego, w tym 4 godzin realizują treści  z podstawy programowej oraz 6 godzinne ukierunkowane szkolenie z zakresu piłka siatkowa dla dziewcząt i piłka nożna dla chłopców.

Uczniowie chcący uczyć się w takiej klasie musieli  spełnić dwa podstawowe warunki; po pierwsze przejść badania lekarskie oraz zaliczyć test sprawności fizycznej.


W każdym roku szkolnym  w naszym Zespole Szkół  planowane jest utworzenie dwóch klas sportowych. Będą to klasa IV w Szkole Podstawowej im. gen. Nikodema Sulika i klasa I w Publicznym Gimnazjum. Do obydwu klas opracowane zostały specjalne regulaminy rekrutacji w których zawarte są zasady przyjęć. Poniżej przedstawiamy ogólne zasady naboru uczniów do klas oraz udostępniamy do pobrania wzór podania i szczegółowe zasady rekrutacji. W przypadku niejasności prosimy o kontakt z nauczycielem wychowania fizycznego Arturem Turczanikiem.

W szkole tworzy się oddział (klasę) z jedną grupą ćwiczebną, realizującą zajęcia z wychowania fizycznego w jednej dyscyplinie sportu lub z dwiema grupami ćwiczebnymi, realizującymi zajęcia w dwóch dyscyplinach sportu ( liczba uczniów w oddziale nie może być niższa niż 20 ):

 1. Do klasy sportowej uczęszczają uczniowie klasy IV szkoły podstawowej i klasy I gimnazjum.
 2. Naboru uczniów z klasy III i VI szkoły podstawowej o predyspozycjach fizycznych do uprawiania wybranych dyscyplin sportu dokonają nauczyciele wychowania fizycznego.
 3. Nabór uczniów do klasy sportowej odbywać się będzie w miesiącach marzec/kwiecień każdego roku szkolnego w oparciu o prowadzone testy sprawnościowe dla uczniów klas III i VI szkoły podstawowej.
 4. Nauczyciele muszą posiadać kwalifikacje do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego zgodnie z rozporządzeniem MEN lub uprawnienia trenerskie, bądź instruktorskie i realizować programy nauczania w całym cyklu szkolenia w szkole podstawowej w poszczególnych dyscyplinach sportu ( programy te wchodzą do szkolnego zestawu programów nauczania realizowanych w szkole).
 5. Rodzice ( prawni opiekunowie) uczniów zakwalifikowanych do klasy sportowej w terminie do 25 kwietnia każdego roku mają obowiązek złożenia pisemnego oświadczenia, w którym wyrażą zgodę na uczęszczanie dziecka do klasy sportowej.
 6. Każdy rodzic ( prawny opiekun ) w terminie do dnia 31 maja każdego roku powinien dostarczyć zaświadczenie lekarskie wydane przez lekarza medycyny sportu, który ma uprawnienia do wydawania zaświadczeń lekarskich, licencji sportowych dla zawodników.
 7. Spośród wyłonionych uczniów wybrana zostaje grupa ćwiczebna, która od nowego roku szkolnego będzie stanowić klasę sportową, realizującą zajęcia w jednej lub w dwóch dyscyplinach.
 8. Wymiar zajęć obowiązkowych z wychowania fizycznego w klasie sportowej wynosi 10 godzin w ciągu tygodnia , przy czym 4 godziny są przeznaczone na realizację programu nauczania w systemie klasowym, zaś 6 godzin w formie zajęć specjalistycznych w wybranej dyscyplinie sportowej.
 9. Pozostałe zajęcia obowiązkowe i dodatkowe realizowane przez uczniów są takie same jak w innych równoległych oddziałach klasowych.
 10. W przypadku okresowej niezdolności do uczestnictwa w zajęciach wychowania fizycznego uczeń zostaje zwolniony z tych zajęć na podstawie decyzji dyrektora szkoły.
 11. Choroba, uniemożliwiająca realizację zajęć wychowania fizycznego przez ucznia klasy sportowej wynikła po czasie zapisania ucznia do danej klasy powoduje przeniesienie ucznia do innego oddziału klasowego.
 12. Na wniosek rodzica ( prawnego opiekuna ) uczeń, mimo zwolnienia z zajęć z wychowania fizycznego, może kontynuować naukę w klasie sportowej, pod warunkiem, że nie spowoduje to zmniejszenia grupy ćwiczebnej, a tym samym reorganizacji oddziału klasy sportowej.
Strona zbudowana z Kopage
← Zbuduj swoją teraz